Chiếc nón kỳ diệu phiên bản 18+ toàn gái ngon

Chú tôi nói với tôi rằng giờ làm việc của tôi là từ mười đến bốn giờ. Khi tôi nói có, chú tôi nói có…bạn đi với tôi và quay lại với tôi. Tôi nói, chú ơi, sao chú không đi sớm hai tiếng? Chú nói bạn sẽ ở trong văn phòng của tôi trong hai giờ. Văn phòng của tôi ở ngay bên cạnh trường đại học của bạn. Cha tôi rất ấn tượng về điều này nên ông nhất quyết chuẩn bị sẵn và gửi nó cho chú tôi, mặc dù tôi đã từ chối. Bác chắc khoảng 40 đến 42 tuổi. Ông từng làm việc cho Bộ Giao thông vận tải. Papa cũng phải làm việc rất nhiều ở đó vì công việc kinh doanh vận tải.